Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ ČÁST

OP s platností od 4.4.2013

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.bambinomarket.cz,

Josef Pikl, Závodu Míru 255/44, 36017 Karlovy Vary,

IČO 67095861 zaps. u ŽÚ K.Vary

NEJSEM PLÁTCE DPH

dále jen „prodávající“ a na druhé straně kupujícím.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „o. z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek musí být oběma stranami schváleny písemnou formou.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

VÝKLAD POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, ještě před objednáním zboží.

Potvrzením objednávky se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží v množství a jakosti dle této smlouvy a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle podmínek objednávky. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupujícímu spotřebiteli bude obdržení objednávky neprodleně odpovídajícím způsobem potvrzeno.

 

JAK NAKUPOVAT V NAŠEM OBCHODĚ?
Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. Přes menu, které se nachází v levé části hlavní strany si vyberete požadovanou kategorii zboží. U každé položky se nachází tlačítko přidat do košíku, po jeho stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku. V tuto chvíli máte dvě možnosti - buďto se rozhodnete pokračovat v nákupu nebo je Váš nákup kompletní a Vy stisknutím tlačítka objednat vyvoláte objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání údajů potřebných pro fakturaci a dopravu se Vaše objednávka stává závaznou.

Objednávku máte možnost stornovat do 2 hodin po objednání zasláním emailu na adresu info@bambinomarket.cz po uplynuté této doby je Vaše objednávka považována za závaznou.

 

 

POTVRZENÍ ZÁRUKY

Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou obsahující všechny zákonem požadované údaje, kterou Vám zašleme vždy současně se zbožím.

 

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás nejlépe písemně a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a Vašeho čísla účtu.

Upozorňujeme, že toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pokud budete uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy v době naší dovolené, pošlete nám email i doporučený dopis. Zboží neodesílejte, ale počkejte na další informace, které Vám pošleme po skončení dovolené. Informace o dovolené je vždy uvedena v kontaktech.

Zboží doručte zpět na naši adresu : Josef Pikl, V Lučinách 332/12, Karlovy Vary 36006

Ke zboží přiložte pokud možno doklad o koupi.

Pokud možno zboží zabalte do další krabice tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů od doručení zboží na naši adresu. Pokud požadujete vrácení peněz jiným způsobem, sdělte to ve Vašem projevu vůle k odstoupení od smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika), jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích.

V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

Nepřevzetím zboží objednaného na dobírku nelze považovat za řádné odstoupení od smlouvy. Za zbytečnou zásilku náleží prodávajícímu smluvní pokuta jako kompenzace za náklady vynaložené s vyřízením objednávky ve výši Kč 500,-. Tato pokuta může být v případě jejího neuhrazení soudně vymáhána.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část , na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- náhradním dodáním zboží

- odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci.

Je-li věc nebo její součást vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

Kupující podnikatel je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující podnikatel povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující podnikatel povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Výše uvedený postup doporučujeme také kupujícímu spotřebiteli.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu info@bambinomarket.cz společně se základními údaji:
- jaké zboží reklamujete

- důvod reklamace

- termín nákupu

- číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

Kupující spotřebitel má v souladu s § 598 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů k uplatnění reklmace.

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy.

Spotřebiteli vzniká z reklamace právo na:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme po jeho úplném uhrazení (pokud není dohodnuto jinak) prostřednictvím České pošty nebo GLS. Zboží je většinou rozložené, zasílané v kartonovém obalu. Montáž není v ceně zboží, je však podle přiloženého návodu velmi jednoduchá.

Při platbě objednávky převodním příkazem objednáváme zboží, které není momentálně na skladě, až po jeho úplném uhrazení (pokud není dohodnuto jinak). Dodací lhůta se v těchto případech počítá až ode dne připsání úhrady na náš účet. Toto se netýká objednávek na dobírku.

Zboží objednáváme u dodavatelů ve většině případů ve čtvrtek do 12:00hod a zákazníkům bývá odesláno obvykle následující týden v pátek.

Je nezbytné, aby objednávající uvedl adresu, na kterou je možno bez problémů doručit zboží, popř. telefon, na kterém bude k zastižení v případě nepřítomnosti na uvedené adrese.

O odeslání zboží budete informováni na uvedenou emailovou adresu.

 

Ceník poštovného

 • hodnota objednávky do Kč 1000,- - poštovné  Kč 79,-
 • hodnota objednávky Kč 1001-2500,- - poštovné  Kč 110,-
 • hodnota objednávky  Kč 2501-5000,- - poštovné 135,-
 • hodnota objednávky více než 5001,- - poštovné 185,-
 • poštovné na Slovensko do hodnoty zboží Kč 5000,- -  poštovné  Kč 300,-
 • poštovné na Slovensko od hodnoty zboží Kč 5001,- -  poštovné  Kč 500,-
 • doběrečné (pouze v ČR) - příplatek Kč 75,- k poštovnému

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží je možné uhradit:

 • platebním příkazem na účet uvedený v e-mailovém potvrzení objednávky, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky, bez tohoto čísla nemůže být platba správně identifikována a zboží odesláno. Jako potvrzení o zaplacení Vám slouží Váš výpis z banky. Pokud nebude platba připsána na náš účet do 2 týdnů od automatického potvrzení objednávky, bude objednávka stornována
 • dobírka, pouze u objednávek do hodnoty Kč 7000,-, u objednávek s vyšší hodnotou požadujeme zálohu ve výši Kč 1500,-

Úhradu prosím provádějte vždy včetně poštovného, děkujeme

Pokud Vaše objednávka nebude uhrazena do 14 dnů od objednání (pokud není dohodnuto jinak), bude automaticky z naší strany zrušena.

 

SKLADOVÁ DOSTUPNOST

 • skladem - zboží je obvykle odesláno během 2-3 pracovních dnů
 • obvykle 2-4 týdny - zboží je skladem u našeho přímého dodavatele, dodání obvykle během 2-4 týdnů
 • dočasně vyprodáno - zboží je možné objednat, budeme Vás informovat, kdy bude zboží dostupné
 • není skladem - zboží není momentálně skladem u nás ani u našich dodavatelů, zboží je možné objednat, skladové zásoby se postupně doplňují, budeme Vás informovat, kdy bude zboží dostupné
 • na objednávku - zboží je pouze na objednání, kontaktujte nás prosím, sdělíme Vám, za jak dlouho bude zboží připraveno k odeslání

Aktuální skladová dostupnost se zobrazí po rozkliknutí detailu zboží

Během dne může docházet k drobným odchylkám ve skladové dostuposti, prosíme Vás o shovívavost a pochopení, děkujeme